Hozzájárulási nyilatkozat saját név/cégnév más részére történő regisztrálásához

A névviselési jog, mint személyhez fűződő jog sérelmét jelenti különösen, ha valaki jogtalanul más nevét használja, vagy máséhoz hasonló nevet használ. A felvett nevet a névviselési jogra vonatkozó oltalmi szabályok ugyanúgy védik, mint a magánszemély családnevét. Saját nevének használatára mindenkinek alanyi joga van, más nevének használatára azonban csak abban az esetben kerülhet sor, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult. Ilyen hozzájárulás hiányában a domain használata jogellenes, s így a regisztrációs szabályzatba ütköző lenne."
 
A cégnév a gazdasági társaság létrejöttének alapvető kelléke, a társasági szerződés (alapító okirat, alapszabály) kötelező eleme. Minden cégnek saját cégneve kell legyen, amely alkalmas a cég megkülönböztetésére. A cégek a cégnéven működnek és válnak jogalannyá: szerezhetnek jogokat és vállalhatnak kötelezettségeket.
 
A fentiek értelmében saját név vagy cégnév más részére történő regisztrálásához Hozzájárulási nyilatkozat-ot kell kitölteni. A kitöltését az alábbiak szerint végezze.
 
Mind a Hozzájáruló fél, mind a Kedvezményezett lehet magánszemély vagy jogi személy (cég, egyéni vállalkozó, egyesület, alapítvány, stb…). Így az alábbi esetek állhatnak fenn:
 
 
Magánszemély esetében kérjük aláhúzni és a következő adatokat megadni szíveskedjen: név, lakcím, személyi igazolvány szám.
Jogi személyként (cég, egyéni vállalkozó,  egyesület, alapítvány, stb…) kérjük az alábbiakat aláhúzni és a következő adatokat megadni szíveskedjen: cégnév, székhely, adószám.
 
Kérjük, ne felejtse el megadni a szóban forgó domain nevét!
 
Keltezés
Kérjük, a keltezést kezdje a helységnév, majd a dátum megadásával.
 
Fontos! A Hozzájáruló fél és a Kedvezményezett a megfelelő helyeken írja alá, majd az  aláírást követő részben két tanúval – kézzel kitöltve minden adatot –  legyen szíves hitelesíttetni a dokumentumot.
 
A tanúknál olvasható nevet, lakcímet kérünk. Mindkét tanú írja alá.